Copyright

Eigendoms- en auteursrechten

Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het
modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan Aartienne Interieur. Kan een dergelijk recht slechts verkregen
worden door een depot of registratie, dan is alleen Aartienne Interieur hiertoe bevoegd.

Aartienne Interieur heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van
zijn/haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, maquettes en
modellen en alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van zijn/haar ontwerp een afbeelding of
voorstelling vormen of die zijn bedoeld in de Auteurswet, in de Europese wet inzake Tekeningen en Modellen
of in andere intellectuele wet- en regelgeving.

In het kader van de opdracht door Aartienne Interieur tot stand gebrachte documenten worden eigendom van
de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover Aartienne Interieur
heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied
van intellectuele eigendom.

Ook nadat Aartienne Interieur toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking, openbaarmaking of
verveelvoudiging van zijn werk, behoudt hij de volgende rechten:
a. zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn/haar naam;
b. zich te verzetten tegen een wijziging in het werk;
c. zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, dat nadeel zou
kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of zijn/haar waarde in deze hoedanigheid.

Aartienne Interieur heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt
object foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft Aartienne Interieur toestemming nodig van de
opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het object tonen, nadat
het in gebruik is genomen.

Aartienne Interieur mag zijn/haar advies herhalen na overleg met de eerdere opdrachtgever en zolang de
belangen van een eerdere opdrachtgever zich hier niet tegen verzetten.

De opdrachtgever mag het advies alleen met schriftelijke toestemming van Aartienne Interieur opnieuw
gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de
vergoeding voor het auteursrecht.

Deze tekst is ook opgenomen in artikel 8 van onze algemene voowaarden